ครี - พัสวีพิชญ์ ศรณ์อัครภาครี - พัสวีพิชญ์ ศรณ์อัครภาครี - พัสวีพิชญ์ ศรณ์อัครภา